Hoffmann, Ferdinand, svobodný pán z Grünbüchlu a Střechova, 1540-1607

Hoffmann, Ferdinand, svobodný pán z Grünbüchlu a Střechova, 1540-1607

Hoffmann, Ferdinand, svobodný pán z Grünbüchlu a Střechova, 1540-1607
See: Hoffmann von Grünbüchel, Ferdinand, 1540-1607
See: Hoffmann von Grünbünhel und Strechau, Ferdinand
See: Hofmann z Grünbühelu a Střechova, Ferdinand, 1540-1607
See: Hoffmann von Grünbichl, Ferdinand 1540-1607
See: Hoffmann z Grünbichlu, Ferdinand, 1540-1607
See: Hoffman von Grünpichl, Ferdinand, 1540-1607
See: <<z >>Grünpühelu a Střechova, Ferdinand Hoffmann, 1540-1607
See: Hoffmann von Grünbüchel und Strechau, Ferdinand 1540-1607
...
Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 pra3230572
3 CZ-PrLNM
5 20210614153847.3
8 120525|n|acnnnaabn-----------n-a|a------
40 ## $a ABH303
100 1# $a Hoffmann, Ferdinand, $c svobodný pán z Grünbüchlu a Střechova, $d 1540-1607
368 $a šlechtické knihovny
374 $a politici
374 $a diplomaté
375 $a muž
400 1# $a Hoffmann von Grünbüchel, Ferdinand, $d 1540-1607 $0 o
400 1# $a Hoffmann von Grünbünhel und Strechau, Ferdinand $0 o
400 1# $a Hofmann z Grünbühelu a Střechova, Ferdinand, $d 1540-1607 $0 o
400 1# $a Hoffmann von Grünbichl, Ferdinand, $d 1540-1607 $0 o
400 1# $a Hoffmann z Grünbichlu, Ferdinand, $d 1540-1607
400 0# $a Hoffman von Grünpichl, Ferdinand, $d 1540-1607 $0 o
400 1# $a <<z >>Grünpühelu a Střechova, Ferdinand Hoffmann, $d 1540-1607 $0 o
400 1# $a Hoffmann von Grünbüchel und Strechau, Ferdinand, $d 1540-1607 $0 o
670 $a LIFKA, Bohumír. Exlibris a supralibros, s.74-75, s.78 (pozn. 156).
670 $a KRUŠINSKÝ, Rostislav,GLONEK, Jiří. Jazyk a řeč knižních vazeb z hlediska majitele. Sbírka Ferdinanda Hoffmana z Grünpühelu ve Vědecké knihovně v Olomouci. Glonek, Jiří - Krušinský, Rostislav. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. = Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. Jazyk a řeč knihy / České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 481-500.
670 $a HAUSNEROVÁ, Kateřina. Ferdinand Hoffmann z Grünbüchlu (1540-1607). Knihovna zapomenutého sběratele Rudolfovy doby. Olomouc: FFUP, 2012 (diplomová práce). $u http://theses.cz/id/j1gh16/DIPLOMOV_PRCE_KATEINA_HAUSNEROV.pdf
670 $a DOKOUPIL, Vladislav. Soupis rukopisů mikulovské Dietrichsteinské knihovny. [Sest.]:Dokoupil, Vladislav. Praha: 1958. 276 s. + 16 fot.
670 $a WIENDLOVÁ, Zdena, MAŠEK, Petr. Soupis knih z knihovny Ferdinanda Hoffmana z Grünpichlu ve fondu zámecké knihovny Mikulov. In Mašek, Petr - Wiendlová, Zdena. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - Literární historie. 39-40, č. 1-4, (1994-1995 [vyd. 1997]), s. 78-110.
670 $a ANTONÍN, Luboš. Dietrichsteinská knihovna na zámku v Mikulov, in: Sborník Národního muzea v Praze, řada C-Literární historie, sv. XXXIX-II (1994-95), č. 1-4, s.1-28.
678 0# $a Vzdělaný šlechtic původem ze Štýrska, naturalizovaný na Moravě. Dvořan, osobní přítel Rudolfa II. a bratranec posledních Rožmberků Viléma a Petra Voka. Prezident Dvorské komory v letech 1580-1600. Bibliofil.
678 0# $a An educated nobleman originally from Styria, naturalised in Moravia. A courtier, a personal friend of Rudolf II and cousin of the last Rožmberks (Rosenbergs), Vilém (William) and Petr (Peter) Vok. The President of the Court Chamber in 1580–1600. A bibliophile. $9 english
678 0# $a Ein gebildeter Adeliger aus der Steiermark, in Mähren assimiliert. Höfling, persönlicher Freund Rudolfs II. und Cousin der letzten Rosenberger Wilhelm und Peter Wok. Präsident der Hofkammer in den Jahren 1580–1600. Bibliophiler. $9 german
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Knihovna se jako celek nedochovala. Vědecká knihovna v Olomouci vlastní 212 svazků z původní Ferdinandovy knihovny, další knihy se nacházejí v Dietrichsteinské knihovně v Mikulově a také ve fondu Knihovny Národního muzea. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i The library as a whole has not been preserved. The Research Library in Olomouc owns 212 volumes from F.’s original library; other books are deposited in the Dietrichstein Library in Mikulov and in the collections of the National Museum Library. $5 CZ-PrLNM $9 english
680 $a Charakteristika knižní sbírky: $i Die Bibliothek ist in ihrer Gesamtheit nicht erhalten. Die Wissenschaftliche Bibliothek Olmütz hat 212 Bände aus der ursprünglichen Bibliothek Ferdinands in Besitz, weitere Bücher befinden sich in der Bibliothek der Dietrichsteiner in Mikulov (Nikolsburg) und auch im Bestand der Bibliothek des Nationalmuseums. $5 CZ-PrLNM $9 german
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Používal čtyři různě veliká mědirytinová exlibris. Tři z nich (255 x 170 mm, 130 x 80 mm a 87 x 50 mm) jsou předkresleny Mathiasem Gundolachem činným v Praze a ryty Lukasem Kilianem v Augsburgu kol. r. 1600. Základem je Hoffmannův erb s čtvrceným štítem, v 1. a 4. poli korunovaný kozel, v 2. a 3. poli svázaný snop, a srdcovým štítkem, který drží dvas okřídlení putti v ovocných girlandách, uprostřed ovál s nápisem o 17 řádcích s textem "EX BIBLIOTHECA ILLVSTRIS AC GENEROSI DOMINI DOMI.- FERDINANDI HOFFMAN LIBERI BARONI IN GRVNPVHEL ET STRECAV, ..." , dole pod oválem výdoba podle typu exlibris (na velkém exlibris sedí dvě symbolické postavy, na menším dva putti, na nejmenším pouze dvě postavy držící desku). Čtvrté exlibris z téže doby (kol. 1600) není signováno a obsahuje text na 9 řádcích, ozdobený dvěma andílky s ovocnými girlandami. -- Typické zlacené zelené vazby (kožené či pergamenové)s heraldickým supralibros na přední i zadní desce ((v oválu erb d přílbicemi a klenoty, s opisem "FERDINAND HOFFMANN, FREYHERR HERR AUF GREVENSTEIN"), často datované. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i F. used four copperplate-engraved bookplates of different sizes. Three of them (255 x 170 mm, 130 x 80 mm and 87 x 50 mm) were sketched by Matthäus Gundelach, active in Prague, and engraved by Lucas Kilian in Augsburg around 1600. The basis is formed by Hoffmann’s coat of arms with a quartered escutcheon (the heart shield with a double-tailed lion, the first and fourth fields contain a crowned male goat, whereas the second and third fields include a garbe), which is held by two winged putti in fruit garlands; in the centre, there is an oval containing an inscription of 17 lines with the text ‘EX BIBLIOTHECA ILLVSTRIS AC GENEROSI DOMINI DOMI. – FERDINANDI HOFFMAN LIBERI BARONI IN GRVNPVHEL ET STRECAV, ...’ ; the decoration below the oval depends on the type of bookplate (two symbolical figures are seated in the large bookplate, two putti in the smaller one, and the smallest one has only two figures holding the plate). The fourth bookplate from the same time (ca 1600) does not have a shelf mark; it contains a text on nine lines, decorated with two putti with fruit garlands. $5 CZ-PrLNM $9 english
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Er benutzte vier Kupferstich-Exlibris von unterschiedlicher Größe. Drei davon (255 x 170 mm, 130 x 80 mm a 87 x 50 mm) wurden von Mathäus Gundelach vorgezeichnet, der in Prag wirkte, und von Lucas Kilian in Augsburg um das Jahr 1600 graviert. Die Grundlage ist Hoffmanns Wappen mit einem geviertelten Schild, im ersten und vierten Feld ein gekrönter Ziegenbock, im zweiten und dritten Feld eine gebundene Garbe, und mit einem Herzschildchen, das zwei Putti mit Flügeln in Girlanden von Obst halten, in der Mitte ein Oval mit einer Aufschrift von 17 Zeilen und dem Text "EX BIBLIOTHECA ILLVSTRIS AC GENEROSI DOMINI DOMI. – FERDINANDI HOFFMAN LIBERI BARONI IN GRVNPVHEL ET STRECAV, ...", unten unter dem Oval eine Dekoration je nach dem Exlibris-Typ (auf dem großen Exlibris sitzen zwei symbolische Figuren, auf dem kleineren zwei Putti, auf dem kleinsten nur zwei eine Platte haltende Figuren). Das vierte Exlibris aus derselben Zeit (um 1600) wurde nicht signiert und enthält einen Text von 9 Zeilen, der von zwei Engelchen mit Girlanden von Obst dekoriert wurde. $5 CZ-PrLNM $9 german
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Typická zelená zlacená pergamenová vazba s heraldickým exlibris. Vazby světlé se supralibros. $5 CZ-PrLNM
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Typical dark-green (leather or parchment) bindings with armorial bindings on the front and rear covers (an oval containing a coat of arms with helmets and crests and the inscription ‘FERDINAND HOFMAN FREYHER HERR AVF GREVENSTEIN’), often dated. Also light parchment bindings with the same armorial bindings. $5 CZ-PrLNM $9 english
680 $a Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: $i Typische dunkel grüne Einbände (aus Leder oder Pergament) mit einem heraldischen Supralibros auf dem Vorder- und Rückdeckel (im Oval ein Wappen mit Hauben und Kleinodien, mit der Umschrift "FERDINAND HOFMAN FREYHER HERR AVF GREVENSTEIN"), oft datiert. Auch helle Einbände aus Pergament mit demselben Supralibros. $5 CZ-PrLNM $9 german
856 4# $y Zámecká knihovna Janovice $u http://provenio.net/authorities/44123 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $y Hoffmann, Ferdinand, svobodný pán z Grünbüchlu a Střechova, 1540-1607 $u http://provenio.net/authorities/30572 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F30572&rootDirectory=68151#!?file=273888 $y Velké mědirytinové exlibris signované "M. Göndolach f." a "L. Kilian A Sc." ( kol. r. 1600).
856 4# $y Hoffmannové z Grünbüchlu a Střechova (rod) $u http://provenio.net/authorities/30779 $9 PROVENIO $3 fmo
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F30572&rootDirectory=68151#!?file=273889 $y Jedno z malých exlibris Ferdinanda Hoffmanna.
856 4# $u https://provenio.net/media-viewer?origin=https:%2F%2Fprovenio.net%2Fauthorities%2F30572&rootDirectory=68151#!?file=273890 $y Detail vazby - zlacené heraldické supralibros.
910 $a ABA010
998 $a jaka
Processing history
Permanent link